Digitalisering van HR processen, kans of bedreiging?!

De technologische ontwikkelingen gaan heel snel en bieden ongekende mogelijkheden. Er zal de komende jaren veel veranderen in organisaties. Het transformeren naar digitale producten en diensten biedt kansen, maar ook bedreigingen. De beweging van buiten naar binnen zal zich verder ontwikkelen en betekent dat klanten meer zeggenschap krijgen over de afname van producten en diensten.

Digitalisering van HR processen, kans of bedreiging?!

Dit roept afwijzing en weerstanden op van personeelsleden die zien dat hun functie en rollen door de digitalisering veranderen. Professionals zullen ervaren dat zij een deel van de zeggenschap verliezen en zullen hun communicatieve kwaliteiten verder moeten ontwikkelen om de dialoog met de klant – intern en extern – in goede banen te leiden.

HRM Barometer

Uit een dit jaar gehouden studie naar trends en ontwikkelingen in de publieke sector, de zgn. HRM Barometer komen interessante resultaten naar voren. Deze studie is in opdracht van de Driessen Groep uitgevoerd door Motivaction.

Op de vraag of er sprake is van een werkomgeving waar medewerkers kunnen groeien en bloeien, antwoorden HRM professionals positief (67 %). Medewerkers zijn beduidend minder positief, minder dan de helft (49%) vindt dat ze werken in een omgeving waar ze kunnen groeien en bloeien. De verbinding tussen leidinggevende en medewerker wordt hier als cruciaal gezien.

Als we kijken naar het benutten van talenten dan zijn er ook aanzienlijke verschillen tussen de opinie van HRM medewerkers en medewerkers zelf, waarvan 43% vindt dat talenten benut en gezien worden.

Op de vraag of de performance en KPI’s van medewerkers digitaal inzichtelijk zijn antwoordt 36% van HRM en 30% van de medewerkers ‘Ja’. Daarnaast geeft slechts 35% aan dat zij de kennis in huis hebben om HR-Analytics daadwerkelijk toe te passen. Organisaties worden zich steeds meer bewust van het belang van continu ontwikkelen van de medewerkers. Data-analyse kan duidelijk maken welke medewerker meer geschikt is voor een managementfunctie en welke juist meer geschikt is voor een expertrol. Binnen recruitment gaat AI een steeds grotere rol spelen in het selecteren van CV’s en het afnemen van assessments.

HR Tech Platform voor groei van medewerkers & organisatie

Met de digitalisering van HR processen staan we in sommige opzichten nog maar aan het begin van een nieuw tijdperk. Voor HR afdelingen zal het een opgave zijn om niet achter te blijven en de innovaties op dit gebied te blijven volgen (Toine Al). Online Talent Manager heeft een HR Tech platform ontwikkeld waarmee talenten kunnen worden gemeten, de fit tussen in aanleg aanwezige en gevraagde competenties wordt weergegeven, feedback wordt vastgelegd en de ontwikkelagenda wordt ingevuld. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de gevraagde ontwikkeling van en door medewerkers. Een werkwijze die managers echt helpt en die HR verder professionaliseert!

Managen van talent

Dit gaat niet vanzelf, de invoering van een HR tech platform met deze functies vraagt verandering van leidinggevenden: van managen van control naar managen van talent. Medewerkers wordt gevraagd meer de regie in handen te nemen van hun eigen ontwikkeling. HR krijgt de beschikking over data waarmee zij daadwerkelijk hun invloed kunnen laten gelden.

Belangstellenden kunnen een demo aanvragen via e-mail: info@onlinetalentmanager.com of neem contact op via: 076 523 2850.

Klik op de link hieronder en maak direct jouw eigen demo afspraak: https://www.onlinetalentmanager.nl/